• Section Chief:SHAO Wei

  Tel:86-451-86418461

  E-mail:shaowei@hit.edu.cn

 • Vice Section Chief:PIAO Yuejin

  Tel:86-451-86402455

  E-mail:piaoyuejin@hit.edu.cn

 • Program Coordinator:ZHEN Zhen

  Tel:86-451-86402455

  E-mail:gjyzhenzhen@hit.edu.cn

 • Program Coordinator: MA Jiayi

  Tel:86-451-86402455

  Email:majiayi913@hit.edu.cn

 • Program Coordinator: FU Yuxuan

  Tel:86-451-86402455

  E-mail:fuyuxuan@hit.edu.cn

 • Program Coordinator:YANG Yu

  Tel:86-451-86418461

  E-mail:sailor_moon@hit.edu.cn