• Section Chief:WANG XueYuan

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:wangxueyuan@hit.edu.cn

 • Vice Section Chief:CHEN Daqing

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:chendaqing@hit.edu.cn

 • Program Coordinator:GUO Ning

  Tel:86-451-86403742

  E-mail:guoning@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator:ZHANG YuHan

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:zhangyuhan@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator:CHAI WeiQiang

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:cwq@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator:LU Jingjing

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:20230128@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator: LI Qiqi

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:20230126@stu.hit.edu.cn

 • Program Coordinator:LI Xuemei

  Tel:86-451-86403742

  E-mail:LXM11@hit.edu.cn

 • Program Coordinator: WEN Qing

  Tel:86-451-86403742

  E-mail: 1245321814@qq.com