• Section Chief:WANG Xueyuan

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:wangxueyuan@hit.edu.cn

 • Vice Section Chief:CHEN Daqing

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:chendaqing@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator:ZHANG Yuhan

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:zhangyuhan@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator:CHAI Weiqiang

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:cwq@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator:LU Jingjing

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:20230128@hit.edu.cn

 • International Students Coordinator: LI Yongqi

  Tel:86-451-86412741

  E-mail:20230126@stu.hit.edu.cn

 • Program Coordinator:LI Xuemei

  Tel:86-451-86403742

  E-mail:LXM11@hit.edu.cn

 • Program Coordinator: WEN Qing

  Tel:86-451-86403742

  E-mail: 1245321814@qq.com

 • Program Coordinator:XIE Hengyu

  86-451-86403742

  xiehengyu@hit.edu.cn