• Section Chief:LIU Xunyi

  E-mail:sophialiu@ hit.edu.cn

 • Vice Section Chief:WANG Yin

  E-mail:wykelly@ hit.edu.cn

 • Program Coordinator:GU Jianzheng

  E-mail:gujz@hit.edu.cn

 • Program Coordinator: LI Xiaohong

  E-mail:joannali@hit.edu.cn