• Section Chief:CHEN Daqing

  chendaqing@hit.edu.cn

 • Vice Section Chief:MENG Xiaoli

  ​mengxiaoli@hit.edu.cn

 • Vice Section Chief:CHEN Jing

  chj@hit.edu.cn

 • Program Coordinator:Dong Xiaoxu

  dongxiaoxu@hit.edu.cn